zaloguj facebukiem
Szukaj


Dz.U. 2019 poz. 1101

Ogloszony: 2019-06-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej


Dz.U. 2019 poz. 1100

Ogloszony: 2019-06-13

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.


Dz.U. 2019 poz. 1099

Ogloszony: 2019-06-13

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Dz.U. 2019 poz. 1098

Ogloszony: 2019-06-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej

podstawa: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


Dz.U. 2019 poz. 1097

Ogloszony: 2019-06-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym.


Dz.U. 2019 poz. 1096

Ogloszony: 2019-06-13

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 1095

Ogloszony: 2019-06-13

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka


Dz.U. 2019 poz. 1094

Ogloszony: 2019-06-12

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Dz.U. 2019 poz. 1093

Ogloszony: 2019-06-12

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


Dz.U. 2019 poz. 1092

Ogloszony: 2019-06-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych


Dz.U. 2019 poz. 1091

Ogloszony: 2019-06-12

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych


Dz.U. 2019 poz. 1090

Ogloszony: 2019-06-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Dz.U. 2019 poz. 1089

Ogloszony: 2019-06-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

podstawa: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Dz.U. 2019 poz. 1088

Ogloszony: 2019-06-12

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych


Dz.U. 2019 poz. 1087

Ogloszony: 2019-06-12

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 1086

Ogloszony: 2019-06-12

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

podstawa: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.


Dz.U. 2019 poz. 1085

Ogloszony: 2019-06-12

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu


Dz.U. 2019 poz. 1084

Ogloszony: 2019-06-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich


Dz.U. 2019 poz. 1083

Ogloszony: 2019-06-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim


Dz.U. 2019 poz. 1082

Ogloszony: 2019-06-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie.


Dz.U. 2019 poz. 1081

Ogloszony: 2019-06-12

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych


Dz.U. 2019 poz. 1080

Ogloszony: 2019-06-11

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa


Dz.U. 2019 poz. 1079

Ogloszony: 2019-06-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2019 poz. 1078

Ogloszony: 2019-06-11

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 1077

Ogloszony: 2019-06-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego


Dz.U. 2019 poz. 1076

Ogloszony: 2019-06-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Dz.U. 2019 poz. 1075

Ogloszony: 2019-06-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2019 poz. 1074

Ogloszony: 2019-06-10

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy - Prawo bankowe

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych


Dz.U. 2019 poz. 1073

Ogloszony: 2019-06-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską


Dz.U. 2019 poz. 1072

Ogloszony: 2019-06-10

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką


Dz.U. 2019 poz. 1071

Ogloszony: 2019-06-10

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Dz.U. 2019 poz. 1070

Ogloszony: 2019-06-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

podstawa: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych


Dz.U. 2019 poz. 1069

Ogloszony: 2019-06-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

podstawa: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Dz.U. 2019 poz. 1068

Ogloszony: 2019-06-07

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół


Dz.U. 2019 poz. 1067

Ogloszony: 2019-06-07

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

podstawa: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria


Dz.U. 2019 poz. 1066

Ogloszony: 2019-06-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego

podstawa: Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Dz.U. 2019 poz. 1065

Ogloszony: 2019-06-07

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Dz.U. 2019 poz. 1064

Ogloszony: 2019-06-07

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli dotyczących instrumentów finansowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1063

Ogloszony: 2019-06-07

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej


Dz.U. 2019 poz. 1062

Ogloszony: 2019-06-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


Dz.U. 2019 poz. 1061

Ogloszony: 2019-06-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Dz.U. 2019 poz. 1060

Ogloszony: 2019-06-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej


Dz.U. 2019 poz. 1059

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1058

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1057

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1056

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wosia

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1055

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1054

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1053

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

podstawa: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Dz.U. 2019 poz. 1052

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 1051

Ogloszony: 2019-06-06

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe


Dz.U. 2019 poz. 1050

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki


Dz.U. 2019 poz. 1049

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego


Dz.U. 2019 poz. 1048

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej


Dz.U. 2019 poz. 1047

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810


Dz.U. 2019 poz. 1046

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej

podstawa: Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


Dz.U. 2019 poz. 1045

Ogloszony: 2019-06-06

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 1044

Ogloszony: 2019-06-06

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych


Dz.U. 2019 poz. 1043

Ogloszony: 2019-06-06

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych


Dz.U. 2019 poz. 1042

Ogloszony: 2019-06-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury


Dz.U. 2019 poz. 1041

Ogloszony: 2019-06-05

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości


Dz.U. 2019 poz. 1040

Ogloszony: 2019-06-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Dz.U. 2019 poz. 1039

Ogloszony: 2019-06-05

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r.Dz.U. 2019 poz. 1038

Ogloszony: 2019-06-05

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.


Dz.U. 2019 poz. 1037

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1036

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 1035

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2019 poz. 1034

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia

podstawa: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych


Dz.U. 2019 poz. 1033

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych


Dz.U. 2019 poz. 1032

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

podstawa: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach


Dz.U. 2019 poz. 1031

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą


Dz.U. 2019 poz. 1030

Ogloszony: 2019-06-04

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej


Dz.U. 2019 poz. 1029

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1028

Ogloszony: 2019-06-04

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

podstawa: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym


Dz.U. 2019 poz. 1027

Ogloszony: 2019-06-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy

podstawa: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych


Dz.U. 2019 poz. 1026

Ogloszony: 2019-06-03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.


Dz.U. 2019 poz. 1025

Ogloszony: 2019-06-03

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

podstawa: Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


Dz.U. 2019 poz. 1024

Ogloszony: 2019-06-03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego


Dz.U. 2019 poz. 1023

Ogloszony: 2019-05-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 1022

Ogloszony: 2019-05-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 1021

Ogloszony: 2019-05-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 1020

Ogloszony: 2019-05-31

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia


Dz.U. 2019 poz. 1019

Ogloszony: 2019-05-31

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach


Dz.U. 2019 poz. 1018

Ogloszony: 2019-05-31

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych


Dz.U. 2019 poz. 1017

Ogloszony: 2019-05-31

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej


Dz.U. 2019 poz. 1016

Ogloszony: 2019-05-31

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności


Dz.U. 2019 poz. 1015

Ogloszony: 2019-05-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1014

Ogloszony: 2019-05-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego


Dz.U. 2019 poz. 1013

Ogloszony: 2019-05-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Dz.U. 2019 poz. 1012

Ogloszony: 2019-05-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Dz.U. 2019 poz. 1011

Ogloszony: 2019-05-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania


Dz.U. 2019 poz. 1010

Ogloszony: 2019-05-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Dz.U. 2019 poz. 1009

Ogloszony: 2019-05-30

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. sygn. akt SK 22/16

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Dz.U. 2019 poz. 1008

Ogloszony: 2019-05-30

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.


Dz.U. 2019 poz. 1007

Ogloszony: 2019-05-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 1006

Ogloszony: 2019-05-30

Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Irlandią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r.

podstawa: Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.


Dz.U. 2019 poz. 1005

Ogloszony: 2019-05-30

Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

podstawa: Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.


Dz.U. 2019 poz. 1004

Ogloszony: 2019-05-29

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym

podstawa: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Dz.U. 2019 poz. 1003

Ogloszony: 2019-05-29

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Dz.U. 2019 poz. 1002

Ogloszony: 2019-05-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20190000568

-o rybołówstwie morskim

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000567

-

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000566

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

0000-00-00 WMP20190000565

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

0000-00-00 WMP20190000564

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000563

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000562

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20190000561

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000560

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000559

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000558

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000557

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000556

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000555

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000554

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000553

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000552

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000551

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20190000550

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000549

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000548

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000547

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000546

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000545

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000544

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000543

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000542

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000541

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000540

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000539

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000538

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000537

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000536

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000535

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20190000534

-

Komunikat nr 06/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20190000533

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000532

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000531

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000530

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000529

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000528

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

0000-00-00 WMP20190000527

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

0000-00-00 WMP20190000526

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze

0000-00-00 WMP20190000525

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000524

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000523

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000522

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000521

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000520

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

0000-00-00 WMP20190000519

2019-06-19
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

2019-06-19
Dz.U. 2018 poz. 2215

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia

2019-06-21
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą

2019-06-22
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli dotyczących instrumentów finansowych

2019-06-22
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

2019-06-25
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

2019-06-27
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

2019-06-27
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa o ochronie roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych

2019-06-27
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

2019-06-28
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

2019-07-01
Dz.U. 2018 poz. 1668

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe

2019-07-01
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152

Ustawa o zawodzie lekarza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

2019-07-01
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

2019-07-02
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

2019-07-02
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

2019-07-02
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

2019-07-07
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa o ochronie roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

2019-07-11
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

2019-07-11
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych

2019-09-01
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

2019-09-01
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

2019-09-01
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu